Abdul-Wadood Maqbuul Xuneef

#QuraanFormatFile SizePlaytimeOperations
1Al-Faatixamp372,69 KB0:37Play Al-Faatixa Download Al-Faatixa
2Al-Baqaramp39,81 MB1:25:44Play Al-Baqara Download Al-Baqara
3Al-Cimraanmp35,7 MB49:49Play Al-Cimraan Download Al-Cimraan
4An-Nissaamp35,93 MB51:52Play An-Nissaa Download An-Nissaa
5Al-Maaidahmp34,55 MB39:46Play Al-Maaidah Download Al-Maaidah
6Al-Ancaammp34,84 MB42:17Play Al-Ancaam Download Al-Ancaam
7Al-Acraafmp35,27 MB46:03Play Al-Acraaf Download Al-Acraaf
8Al-Anfaalmp31,98 MB17:19Play Al-Anfaal Download Al-Anfaal
9Al-Tawbahmp33,88 MB33:52Play Al-Tawbah Download Al-Tawbah
10Yuunasmp33,01 MB26:19Play Yuunas Download Yuunas
11Huudmp32,87 MB25:04Play Huud Download Huud
12Yuusufmp32,78 MB24:16Play Yuusuf Download Yuusuf
13Ar-Racadmp31,37 MB11:56Play Ar-Racad Download Ar-Racad
14Ibraahimmp31,33 MB11:38Play Ibraahim Download Ibraahim
15Al-Xijrimp31,01 MB8:52Play Al-Xijri Download Al-Xijri
16An-Naxlimp32,7 MB23:35Play An-Naxli Download An-Naxli
17Al-Israamp32,34 MB20:29Play Al-Israa Download Al-Israa
18Al-Kahfimp32,41 MB21:02Play Al-Kahfi Download Al-Kahfi
19Maryammp31,44 MB12:37Play Maryam Download Maryam
20Da-Hamp31,98 MB17:17Play Da-Ha Download Da-Ha
21Al-Anbiyamp31,85 MB16:11Play Al-Anbiya Download Al-Anbiya
22Al-Xajjmp32,02 MB17:36Play Al-Xajj Download Al-Xajj
23Al-Muminuunmp31,71 MB14:56Play Al-Muminuun Download Al-Muminuun
24Al-Nuurmp32,15 MB18:47Play Al-Nuur Download Al-Nuur
25Al-Furqaanmp31,43 MB12:30Play Al-Furqaan Download Al-Furqaan
26Ash-Shucaraamp32,09 MB18:18Play Ash-Shucaraa Download Ash-Shucaraa
27An-Namalmp31,82 MB15:53Play An-Namal Download An-Namal
28Al-Qasasmp32,29 MB20:00Play Al-Qasas Download Al-Qasas
29Al-Cankabuutmp31,54 MB13:28Play Al-Cankabuut Download Al-Cankabuut
30Ar-Ruummp31,32 MB11:31Play Ar-Ruum Download Ar-Ruum
31Luqmaanmp3867,15 KB7:24Play Luqmaan Download Luqmaan
32As-Sajdahmp3595,25 KB5:05Play As-Sajdah Download As-Sajdah
33Al-Axzaabmp32,2 MB19:11Play Al-Axzaab Download Al-Axzaab
34Sabamp31,28 MB11:09Play Saba Download Saba
35Faadirmp31,22 MB10:39Play Faadir Download Faadir
36Yaasiinmp31,1 MB9:37Play Yaasiin Download Yaasiin
37As-Saaffaatmp31,45 MB12:40Play As-Saaffaat Download As-Saaffaat
38Saadmp31,2 MB10:29Play Saad Download Saad
39Az-Zumarmp31,9 MB16:34Play Az-Zumar Download Az-Zumar
40Ghaafirmp31,98 MB17:20Play Ghaafir Download Ghaafir
41Fussilatmp31,36 MB11:54Play Fussilat Download Fussilat
42Ash-Shuuraamp31,38 MB12:03Play Ash-Shuuraa Download Ash-Shuuraa
43Az-Zukhrufmp31,43 MB12:27Play Az-Zukhruf Download Az-Zukhruf
44Ad-Dukhaanmp3609,03 KB5:12Play Ad-Dukhaan Download Ad-Dukhaan
45Al-Jaathiyahmp3829,88 KB7:05Play Al-Jaathiyah Download Al-Jaathiyah
46Al-Axqaafmp31013,82 KB8:39Play Al-Axqaaf Download Al-Axqaaf
47Muxammadmp3890,07 KB7:36Play Muxammad Download Muxammad
48Al-Fatximp3876,15 KB7:29Play Al-Fatxi Download Al-Fatxi
49Al-Xujuraatmp3573,17 KB4:53Play Al-Xujuraat Download Al-Xujuraat
50Qaafmp3627,8 KB5:21Play Qaaf Download Qaaf
51Ad-Daariyaatmp3582,38 KB4:58Play Ad-Daariyaat Download Ad-Daariyaat
52Ad-Duurmp3500,54 KB4:16Play Ad-Duur Download Ad-Duur
53An-Najmimp3578,3 KB4:56Play An-Najmi Download An-Najmi
54Al-Qamarmp3573,38 KB4:54Play Al-Qamar Download Al-Qamar
55Ar-Raxmaanmp3726,8 KB6:12Play Ar-Raxmaan Download Ar-Raxmaan
56Al-Waaqicahmp3731,45 KB6:14Play Al-Waaqicah Download Al-Waaqicah
57Al-Xadiidmp3992,87 KB8:28Play Al-Xadiid Download Al-Xadiid
58Al-Mujaadilahmp3788,89 KB6:44Play Al-Mujaadilah Download Al-Mujaadilah
59Al-Xashrimp3742,06 KB6:20Play Al-Xashri Download Al-Xashri
60Al-Mumtaxinahmp3601,44 KB5:08Play Al-Mumtaxinah Download Al-Mumtaxinah
61As-Saffmp3352,67 KB3:01Play As-Saff Download As-Saff
62Al-Jumucahmp3278,91 KB2:23Play Al-Jumucah Download Al-Jumucah
63Al-Munaafiquunmp3298,74 KB2:33Play Al-Munaafiquun Download Al-Munaafiquun
64At-Taghaabunmp3394,3 KB3:22Play At-Taghaabun Download At-Taghaabun
65Ad-Dalaaqmp3468,69 KB4:00Play Ad-Dalaaq Download Ad-Dalaaq
66At-Taxriimmp3418,91 KB3:34Play At-Taxriim Download At-Taxriim
67Al-Mulkimp3520,65 KB4:27Play Al-Mulki Download Al-Mulki
68Al-Qalammp3482,89 KB4:07Play Al-Qalam Download Al-Qalam
69Al-Xaaqmp3457,51 KB3:54Play Al-Xaaq Download Al-Xaaq
70Al-Macaarijmp3380,87 KB3:15Play Al-Macaarij Download Al-Macaarij
71Nuuxmp3379,32 KB3:14Play Nuux Download Nuux
72Al-Jinnmp3451,53 KB3:51Play Al-Jinn Download Al-Jinn
73Al-Muzzammilmp3349,02 KB2:59Play Al-Muzzammil Download Al-Muzzammil
74Al-Muddaththirmp3443,45 KB3:47Play Al-Muddaththir Download Al-Muddaththir
75Al-Qiyaamahmp3291,92 KB2:29Play Al-Qiyaamah Download Al-Qiyaamah
76Al-Insaanmp3451,53 KB3:51Play Al-Insaan Download Al-Insaan
77Al-Mursalaatmp3353,94 KB3:01Play Al-Mursalaat Download Al-Mursalaat
78An-Nabamp3318,29 KB2:43Play An-Naba Download An-Naba
79An-Naazicaatmp3343,88 KB2:56Play An-Naazicaat Download An-Naazicaat
80Cabasamp3270,2 KB2:18Play Cabasa Download Cabasa
81At-Takwiirmp3171,13 KB1:28Play At-Takwiir Download At-Takwiir
82Al-Infidaarmp3152,14 KB1:18Play Al-Infidaar Download Al-Infidaar
83Al-Mudaffifiinmp3288,9 KB2:28Play Al-Mudaffifiin Download Al-Mudaffifiin
84Al-Inshiqaaqmp3177,95 KB1:31Play Al-Inshiqaaq Download Al-Inshiqaaq
85Al-Buruujmp3176,61 KB1:30Play Al-Buruuj Download Al-Buruuj
86Ad-Daariqmp3107 KB0:55Play Ad-Daariq Download Ad-Daariq
87Al-Aclaamp3122,26 KB1:03Play Al-Aclaa Download Al-Aclaa
88Al-Ghaashiyahmp3154,32 KB1:19Play Al-Ghaashiyah Download Al-Ghaashiyah
89Al-Fajrimp3239,4 KB2:03Play Al-Fajri Download Al-Fajri
90Al-Baladmp3134,7 KB1:09Play Al-Balad Download Al-Balad
91Ash-Shamsimp397,44 KB0:50Play Ash-Shamsi Download Ash-Shamsi
92Al-Laylmp3128,23 KB1:06Play Al-Layl Download Al-Layl
93Ad-Duxaamp371,56 KB0:37Play Ad-Duxaa Download Ad-Duxaa
94Ash-Sharximp346,6 KB0:24Play Ash-Sharxi Download Ash-Sharxi
95At-Tiinmp359,12 KB0:30Play At-Tiin Download At-Tiin
96Al-Calaqmp3109,95 KB0:56Play Al-Calaq Download Al-Calaq
97Al-Qadrimp350,89 KB0:26Play Al-Qadri Download Al-Qadri
98Al-Bayinahmp3147,99 KB1:16Play Al-Bayinah Download Al-Bayinah
99Az-Zalzalahmp365,09 KB0:33Play Az-Zalzalah Download Az-Zalzalah
100Al-Caadiyaatmp372,97 KB0:37Play Al-Caadiyaat Download Al-Caadiyaat
101Al-Qaaricahmp365,94 KB0:34Play Al-Qaaricah Download Al-Qaaricah
102At-Takhaathurmp353,14 KB0:27Play At-Takhaathur Download At-Takhaathur
103Al-Casrimp331,34 KB0:16Play Al-Casri Download Al-Casri
104Al-Humazahmp357,29 KB0:29Play Al-Humazah Download Al-Humazah
105Al-Fiilmp343,58 KB0:22Play Al-Fiil Download Al-Fiil
106qurayshmp336,76 KB0:19Play quraysh Download quraysh
107Al-Maacuunmp345,76 KB0:23Play Al-Maacuun Download Al-Maacuun
108Al-Kawtharmp326,7 KB0:14Play Al-Kawthar Download Al-Kawthar
109Al-Kaafiruunmp349,27 KB0:25Play Al-Kaafiruun Download Al-Kaafiruun
110An-Nasrimp337,32 KB0:19Play An-Nasri Download An-Nasri
111Al-Masadmp340,06 KB0:20Play Al-Masad Download Al-Masad
112Al-Ikhlaasmp325,86 KB0:13Play Al-Ikhlaas Download Al-Ikhlaas
113Al-Falaqmp335,98 KB0:18Play Al-Falaq Download Al-Falaq
114An-Naasmp336,55 KB0:19Play An-Naas Download An-Naas
X